Zbor članov društva

VABILO 

Na podlagi sklepa 25. seje Upravnega odbora Društva upokojencev Krim Rudnik  24.junija 2021
razpisujem in vabim članice in člane društva na volilni  Zbor članov društva /2020/2021
v petek, 9. julija 2021 ob 16.00 uri

DNEVNI RED:

 1. Otvoritev Zbora članov
 2. Izvolitev delovnih teles Zbora članov
 3. Sprejem Poslovnika Zbora članov in dnevnega reda Zbora članov 
 4. Potrditev sklepčnosti Zbora članov in potrditev volilne komisije Zbora članov
 5. Poročilo o delu društva v letu 2019, 2020
 6. Finančno poročilo društva za leto 2019, 2020
 7. Poročila organov društva in komisij društva za leto 2019, 2020
 8. Razprava in sprejem poročil organov in komisij društva za leto 2019, 2020
 9. Program dela društva v letu 2021
 10. Razprava in sprejem programa dela društva za leto 2021
 11. Nagovor povabljenih gostov
 12. Obrazložitev pohval in priznanj članom društva
 13. Aneks k Pravilom društva
 14. Volitve v organe društva za obdobje 2020-2024
 15. Pogovor o delovanju društva v prihodnje.

Prosim udeležence zbora, da pri vstopu v notranje prostore  društva upoštevajo predpise vlade.

                                                                                          Marjan Virant, predsednik Upravnega odbora