O Društvu upokojencev Krim Rudnik

Društvo upokojencev Krim Rudnik je bilo ustanovljeno leta 1952 in v letu 2018 praznuje že 66 leto uspešnega delovanja pod okriljem Zveze društev upokojencev Slovenije /ZDUS/. Povezuje se in sodeluje z Mestno zvezo upokojencev Ljubljana Osrednje slovensko zvezo društev upokojencev in Območno zvezo društev upokojencev območja Ljubljana Vič Rudnik . Uspešno sodeluje s Četrtno skupnostjo  Rudnik. Društvo ima tudi svoj prapor.

Na začetku je društvo delovalo v prostorih nekdanje občine Rudnik v Ljubljani v ulici Pot k ribniku. Kasneje se je preselilo v lastno stavbo v ulici Pot k ribniku 3A, kjer deluje še danes. Društveni prostori in zunanji prostor z baliniščem z ozadjem zelenega Golovca nudijo članom društva okolje za aktivno preživljanje prostega časa ali samo za klepet in srečanje z znanci.

 Število članov tekom leta niha in se giblje okoli 500 članov. Za organizirano delovanje društva skrbijo organi društva in sicer:

  • Zbor članov društva, ki ga predstavljajo vsi člani društva,
  • predsednik društva,
  • sedemčlanski Upravni odbor društva,
  • tričlanski Nadzorni odbor,
  • tričlansko Častno razsodišče.

318

Delovanje organov društva si podrobno oglejte s klikom na zavihke spodaj.

IZVLEČEK IZ ZAPISNIKA ZBORA ČLANOV 2019
15. marca 2019

Zbor članov 2019 Društva upokojencev Krim Rudnik se je s 15 minutnim zamikom zaradi dosega sklepčne prisotnosti članov na zboru z nastopom MPZ društva Ljudski pevci in z državno himno pričel.
Predsednik Društva upokojencev Krim Rudnik Ilenič Peter je pozdravil navzoče člane društva in prisotne povabljene goste- predsednika Mestne zveze upokojencev Ljubljana-Osrednjeslovenske pokrajinske zveze društev upokojencev Sedmak Marjana in tajnico MZU Lombar Cilko, namestnika predsednika OZDU Ljubljana Vič Rudnik Slak Antona, predsednika Društva upokojencev Trnovo Jarc Mirka in predstavnika  Društva upokojencev Ig. Udeleženci Zbora so se na predlog predsednika društva poklonili umrlim članom društva z minuto tišine.
Zbor članov je izvolil delovno predsedstvo Zbora v sestavi : Virant Marjan predsednik, člana verifikacijske komisije Cenčič Drago in Baša Ljubo, zapisničarka Perko Darja, overovatelja zapisnika: Rajbar Alojz in Čadež Anka.
Po ugotovitvi, da je prisotnih 130 članov društva je predsednik delovnega predsedstva Virant Marjan pozval posamezne organe in komisije društva, da podajo poročila.
Predsednik društva Ilenič Peter je seznanil prisotne o številu članov društva v letu 2018, o plačilu članarin in o številu članov Vzajemne samopomoči.
Virant Marjan, predsednik Upravnega odbora društva je poudaril, da je društvo v letu 2018 odplačalo posojilo pri NLB in se posvečalo tekočemu vzdrževanju, del sredstev je bilo namenjeno športni dejavnosti in socialno zdravstveni dejavnosti. Poudaril je, da je bilo v soorganizaciji z Območno zvezo društev upokojencev Ljubljana Vič Rudnik  uspešno izpeljano Srečanje društev upokojencev 2018 v Športni dvorani Krim.
Računovodja Pelc Marjan je v poročilu obrazložil dejavnost društva po finančni plati. Dejal je, da finančno poročilo izkazuje pozitivno stanje- presežek prihodkov nad odhodki. Društvo je imelo glede na leto 2017 malenkostno večje odhodke- po posameznih postavkah odhodkov izstopa podatek o manjših prilivih prispevkov za koriščenje letovanj v počitniškem apartmaju.
Marjan Virant je podal poročilo o delu Upravnega odbora na 5. rednih sejah in 2. korespondenčnih sejah, ki so se jih člani UO redno udeleževali v obdobju marec 2018-marec 2019. Izkazalo se je, da realizacija prihodkov ni dosegla predvidenega plana zaradi različnih vzrokov med drugim manjši obisk članov v društvu in nezasedeni termini  letovanj v počitniškem apartmaju društva.
Društvo je imelo v letu 2018 pregled poslovanja in izvajanja davčnih predpisov. Svetovano je bilo, da se glede na prispevke članov za družabne dejavnosti uvede mesečna članarina največ 50€ v tekočem letu na člana. Na Upravnem odboru je bilo sklenjeno, da člani društva lahko organizirajo v društvu glasbeno in plesno dejavnost v lastni režiji.
Perko Darja, tajnica društva je poročala, da je društvo delovalo na področju socialno zdravstvene dejavnosti v okviru sredstev, ki so predvidena zanjo. Obdarili so  jubilante 2018 in so obiskali  člane v domovih starejših, bolne ter starejše člane društva in starejše v četrtni skupnosti. Čadež Anka, ki izvaja redna mesečna merjenja krvnega pritiska in sladkorja v krvi je podala poročilo o obisku merjenj in apelirala na člane društva, da se bolj pogosto udeležujejo merjenj in pozvala prisotne, da se vključijo s prostovoljnim delom v socialno zdravstveno dejavnost društva.
V poročilu tajništva je bilo navedeno, da so bile v okviru družabno kulturne dejavnosti v preteklem letu izvedene 4 proslave ob državnih praznikih s kulturnim programom, srečanje jubilantov, pustovanje , martinovanje, silvestrovanje in piknik. V letu 2018 je društvo v soorganizaciji z Območno zvezo DU Ljubljana Vič Rudnik s pokroviteljstvom Mestne zveze Ljubljana,  MO Ljubljana in ČS Rudnik pripravilo Srečanje društev upokojencev območja Ljubljana Vič Rudnik z revijo pevskih zborov v Športni dvorani Krim na Galjevici v septembru. Srečanje je bilo realizirano na visoki ravni o čemer pričajo pohvale, ki jih je društvo prejelo. Za to gre zahvala članom organizacijskega odbora DU, ki je korektno usklajeno opravil zadane naloge in priprave in pa članom Območne zveze DU Vič Rudnik in pa pokroviteljem MOL, MZU, ČS za finančna sredstva.
Srečanja članov društva, kjer so zaplesali ob živi glasbi so bila predvsem ob nedeljah in na prireditvah dobro obiskana.
Literarna sekcija redno deluje, člani se srečujejo vsak 1. četrtek v mesecu ko  predstavijo svoja dela in se o njih pogovorijo.
Društvo je s MPZ Ljudski pevci  in MPZ Ljubitelji ljudskega petja Golovec sodelovalo na Srečanju DU območja Lj. Vič Rudnik  v septembru in na Festivalu za 3. Življenjsko obdobje v Cankarjevem domu. PZ Ljudski pevci je nastopal tudi na Dnevu ČS Rudnik. Posebno poročilo o dejavnosti Pevskega zbora društva Ljudski pevci v letu 2018 je prečitala Sadar Gizela.
Predsednik Komisije za športno  dejavnost Cenčič Drago je v poročilu podal prikaz športne dejavnosti članov društva, ki aktivno delujejo v balinanju, kegljanju, namiznem tenisu, strelstvu in šahu.
V poročilu Nadzornega odbora, ki ga je v odsotnosti predsednika Nadzornega odbora prebral predsednik delovnega predsedstva je razvidno, da je društvo poslovalo v letu 2018 uspešno v skladu s predpisi Zakona o društvih RS in Pravil društva.
Predsednica Častnega razsodišča društva Feher Darinka je poročala, da je v letu 2018 prišlo do spora med člani društva zaradi zasedbe miz v času plesnih srečanj. Obe sprti strani sta se pritožili na Upravni odbor, ki je pritožbi odstopil Častnemu razsodišču. Skupaj s člani UO so pozvali udeležence spora k strpnosti pri podobnih srečanjih hkrati pa je z obvestilom na oglasni deski svetovalo vsem članom, da se ne poslužujejo verbalnih in fizičnih obračunavanj. Na podlagi izstopa udeleženca spora iz  društva na lastno željo se je obravnavana  zadeva zaključila.
Zbor društva je sprejel program dela društva za leto 2019 in glede na zmanjšanje prihodkov in povečanje izdatkov sprejel sklep, da se zadolži Upravni odbor, da izoblikuje predloge o rešitvi problema vzdrževanja počitniškega apartmaja Červar- solastništvo ali odprodaja. Ponovno je bil potrjen sklep, ki je bil sprejet na Zboru članov 2018 glede ureditve balinišča, da se zemljišče z obstoječim baliniščem v lasti Društva upokojencev Krim Rudnik se preda oz. odproda Mestni občini Ljubljana, ki se zavezuje, da bo z upravljanjem Zavoda za šport Ljubljana objekt nadgradila in Društvu upokojencev Krim Rudnik oddala obnovljen objekt v najem za nedoločen čas.
Zbor članov 2019 je imenoval nadomestno članico Upravnega odbora do konca mandata 2016-2020 Hudobivnik Nevenko.
Mestna zveza upokojencev Ljubljana je podelila priznanje odličnosti s plaketo Ilenič Petru in priznanje odličnosti Perko Darji, obema za prizadevno, odgovorno delo v društvu.
Društvo upokojencev Krim Rudnik je podelilo naziv ”Častni član” Virant Marjanu za dolgoletno, nesebično razdajanje znanja in dela za dobrobit društva in pisno priznanje društva Županič Viktorju za aktivno delovanje v MPZ Ljudski pevci.
Predsednik Upravnega odbora se je ustno zahvalil članom organizacijskega odbora in sodelavcem- članom društva, ki so korektno usklajeno opravili zadane naloge in priprave na Srečanje upokojencev območja Vič Rudnik v septembru 2018.
Predsednik društva se je zahvalil članom društva, ki s svojim delom skrbijo za ureditev društvenih prostorov.
Po nagovorih povabljenih gostov se je ob tradicionalni pogostitvi in prijetni glasbi se je Zbor članov 2019 končal.

Izvleček uredila: Darja Perko


Na volilnem Zboru članov društva 2016 18.marca 2016 je bil ponovno izvoljen za predsednika društva g. PETER ILENIČ.

Upravni odbor za mandatno obdobje 2016-2020
1. član BAŠA LJUBO
2. član CENČIČ DRAGO
3. član ČADEŽ ANKA
4. član PERKO DARJA
5. član RAJBAR LOJZE
6. član HUDOBIVNIK NEVENKA
7. član VIRANT MARJAN

Predsednik:       Marjan Virant
Podpredsednik: Ljubo Baša
Tajnica društva: Darja Perko

Gospodarska komisija
Predsednik: Ljubo Baša

Socialna komisija
Predsednica: Hermina Štrovs

Komisija za kulturno družabne dejavnosti
Predsednica: Darja Perko

Komisija za športne dejavnosti
Predsednik: Drago Cenčič

Nadzorni odbor za mandatno obdobje 2016-2020
1. član HRUŠEVAR JOŽE
2. član PATERNOST IVAN
3. član PLUT JOŽE
Predsednik: Paternost Ivan

Častno razsodišče za mandatno obdobje 2016-2020
1. član ČERNIČ JOŽA
2. član FEHER DARINKA
3. član PAVLIČ JOŽE
Predsednica:Darinka Feher