O Društvu upokojencev Krim Rudnik

Društvo upokojencev Krim Rudnik je bilo ustanovljeno leta 1952 in v letu 2024 praznuje že 72 leto uspešnega delovanja pod okriljem Zveze društev upokojencev Slovenije /ZDUS/. Povezuje se in sodeluje z Mestno zvezo upokojencev Ljubljana Osrednje slovensko zvezo društev upokojencev in Območno zvezo društev upokojencev območja Ljubljana Vič Rudnik . Uspešno sodeluje s Četrtno skupnostjo  Rudnik. Društvo ima tudi svoj prapor.

Na začetku je društvo delovalo v prostorih nekdanje občine Rudnik v Ljubljani v ulici Pot k ribniku. Kasneje se je preselilo v lastno stavbo v ulici Pot k ribniku 3A, kjer deluje še danes. Društveni prostori in zunanji prostor z baliniščem z ozadjem zelenega Golovca nudijo članom društva okolje za aktivno preživljanje prostega časa ali samo za klepet in srečanje z znanci.

 Število članov tekom leta niha in se giblje okoli 350 članov. Za organizirano delovanje društva skrbijo organi društva in sicer:

  • Zbor članov društva, ki ga predstavljajo vsi člani društva,
  • predsednik društva,
  • Upravni odbor društva: predsednik Upravnega odbora, 6 članov
  • tričlanski Nadzorni odbor z namestnikom
  • tričlansko Častno razsodišče z namestnikom

318

Delovanje organov društva si podrobno oglejte s klikom na zavihke spodaj.

Povzetek  volilnega Zbora članov 2024

Predsednik društva Marjan Virant je v poročilu o delu društva povzel, da je skozi leto 2023 teklo redno delo v administraciji in v Upravnem odboru. Le-ta se je srečeval z mnogimi težavami, zlasti pa s pridobitvijo finančnih sredstev za prenovo sanitarij in ureditev postavitve vodomera. Dejavnosti društva so več ali manj potekale normalno, le zaradi manjšega števila prijav članov na izlete v letu 2024 ta dejavnost ni uvrščena v program dela za leto 2024. Letovanja v počitniškem apartmaju društva je bilo zasedenih 12 od 14-ih razpisanih terminov. Tajnica društva je nanizala statistične podatke o vpisu novih članov in pokojnih članov, o številu članstva na dan 31.12.2023 – 345 članov,  o plačilu članarine- 293 članov, 73 članov starih nad 85 je oproščeno plačevanja članarine.

Računovodja Marjan Pelc je predstavil finančno poročilo za leto 2023, ki izkazuje presežek prihodkov nad odhodki 610,00€.

Tajnica društva in po funkciji članica UO Darja Perko je predstavila poročilo UO v katerem je navedla aktivno delovanje članov UO in spopadanje z problematiko sanitarij, vodovoda in vzdrževanjem društvenih prostorov in počitniškega apartmaja v Červarju .
Darja Perko je seznanila Zbor s kulturno dejavnostjo, ki obsega kulturno družabne prireditve, nastope MPZ Ljubitelji ljudskega petja Golovec, plesna srečanja, delovanje literarne sekcije.
Drago Cenčič je izpostavil problem starosti članov v športnih dejavnosti in pozval mlajše člane, da postanejo aktivni in sodelujejo v različnih športnih dejavnosti, ki so jim na voljo brezplačno v organizaciji OPZDU MZU Ljubljana.
Nevenka Hudobivnik, predsednica Nadzornega odbora je v poročilu poudarila, da je društvo poslovalo ažurno skladno s pravili SRS za društva in Pravili društva.

Predsednik Delovnega predsedstva Srečko Knafelc je v odsotnosti predsednice Častnega razsodišča  Vere Dolinar seznanil udeležence Zbora, da v letu 2023 ni bil težjih konfliktnih situacij v društvu zato ni bilo potrebno zasedanja Častnega razsodišča.

Predsednik društva Marjan Virant je dejal, da ima program dela društva samo eno točko in to sanacijo sanitarij. Srečko Knafelc je med drugim je poudaril, da se je potrebno v prihodnje poleg sanacije sanitarij posvetiti tudi ostalim društvenim aktivnostim v večji meri in tesnejšemu sodelovanju z DCA Rudnik, kar pa je naloga novih članov Upravnega odbora društva. Nadalje je bilo v razpravi izpostavljeno pereče stanje toaletnih prostorov in nujnost ureditve problema sanitarij.
Zbor članov društva 2024 je bil volilni zbor.  Marjan Virant je predlagal sprejem aneksa k Pravilom društva  glede pristojnosti tajnice v bodoče., kar so prisotni potrdili. Člani društva so izvolili člane v organe društva, katerim se jim je se je Srečko Knafelc zahvalil za sprejem funkcij in jim zaželel uspešno delo.
Novi predsednik društva Ljubo Baša, ki so mu bili simbolično izročeni ključi društva,
se je članom društva zahvalil za izkazano čast biti predsednik društva in se priporočil za pomoč starim članom vodstva. Predsednik delovnega predsedstva Srečko Knafelc se je v imenu članov društva zahvalil Marjanu Virantu za dolgoletno zavzeto in odgovorno delovanje v vodstvu društva in mu izročil s članicama Zdenko Pajk in Darjo Perko priložnostna darila s podpisano zahvalo.

Marjan Virant, Srečko Knafelc, člani UO in člani plesalci so se za 10- požrtvovalno opravljanje funkcije tajnice zahvalili Darji Perko z darili in cvetjem.
Marjan Virant in Darja Perko sta se vsem članom zahvalila za izkazano pozornost in poudarila, da bosta še nadalje aktivno delovala v društvu.

Srečko Knafelc se  je zahvalil udeležencem Zbora za aktivno in konstruktivno sodelovanje, jih pozval k sproščenemu pogovoru ob pogostitvi in prijetnih melodijah.
Izvleček uredila: Darja Perko


Ljubo Baša, predsednik društva: mandat 23.03.2024 – 2028


Martin Grum, predsednik Upravnega odbora: mandat 23.03.2024 – 2028
Člani Upravnega odbora: mandat 23.03.2024 – 2028

1. član KNAFELC SREČKO
2. član KOS SAŠA
3. član MAZI BOJAN
4. član PERKO DARJA
5. član PLUT JOŽE
6. član VIRANT MARJAN

 

Nadzorni odbor: mandat 22.03.2024-2028

1.član CENČIČ DRAGO
2.član HUDOBIVNIK NEVENKA
3. član GOLI ANTON
1 .namestnik FRANK LIDIJA

Častno razsodišče : mandat 22.03.2024-2028

1.član BOGATAJ VLASTA
2. član DOLINAR VERA
3. član PAJK ZDENKA
1. namestnik ILJAŠ OTILIJA