O Društvu upokojencev Krim Rudnik

Društvo upokojencev Krim Rudnik je bilo ustanovljeno leta 1952 in v letu 2018 praznuje že 66 leto uspešnega delovanja pod okriljem Zveze društev upokojencev Slovenije /ZDUS/. Povezuje se in sodeluje z Mestno zvezo upokojencev Ljubljana Osrednje slovensko zvezo društev upokojencev in Območno zvezo društev upokojencev območja Ljubljana Vič Rudnik . Uspešno sodeluje s Četrtno skupnostjo  Rudnik. Društvo ima tudi svoj prapor.

Na začetku je društvo delovalo v prostorih nekdanje občine Rudnik v Ljubljani v ulici Pot k ribniku. Kasneje se je preselilo v lastno stavbo v ulici Pot k ribniku 3A, kjer deluje še danes. Društveni prostori in zunanji prostor z baliniščem z ozadjem zelenega Golovca nudijo članom društva okolje za aktivno preživljanje prostega časa ali samo za klepet in srečanje z znanci.

 Število članov tekom leta niha in se giblje okoli 500 članov. Za organizirano delovanje društva skrbijo organi društva in sicer:

  • Zbor članov društva, ki ga predstavljajo vsi člani društva,
  • predsednik društva,
  • Upravni odbor društva: predsednik Upravnega odbora, tajnica društva in 5 članov
  • tričlanski Nadzorni odbor z namestnikom
  • tričlansko Častno razsodišče z namestnikom

318

Delovanje organov društva si podrobno oglejte s klikom na zavihke spodaj.

POVZETEK ZAPISNIKA  VOLILNEGA ZBORA ČLANOV DRUŠTVA 2021 

Predsednik Upravnega odbora Marjan Virant je otvoril volilni Zbor članov Društva upokojencev Krim-Rudnik 2021 s kratkim nagovorom. Pozdravil je navzoče in se jim zahvalil za udeležbo kljub vročini v poletnem času. Poudaril je, da je bil v letu 2020 sklican volilni zbor članov  v marcu 2020. 13. marca 2020 sta vlada RS in NIJZ razglasila epidemijo covid-19. Zato je bila izvedba zbora preklicana za nedoločen čas. Zaradi omejitev gibanja in združevanja prebivalcev je društvo lahko planiralo sklic Zbora članov šele po razglasitvi konca epidemije in sprostitvi vladinih ukrepov v juliju 2021.
Društvo je v septembru 2020 ostalo brez predsednika društva  Petra Ileniča, ki je izgubil dolgotrajni boj z boleznijo. S sklepom Upravnega odbora društva na 24. redni seji je predsednika društva v skladu s Pravili društva nadomestil Marjan Virant, predsednik upravnega odbora kot zakoniti zastopnik društva. Zato je sklical in otvoril zbor 2021. Prisotni so se na predlog Marjana Viranta z več minutnim molkom poklonili pokojnemu predsedniku Petru Ileniču in vsem članom, ki so v preteklih dveh letih umrli.
Do ugotovitve sklepčnosti zbora je udeležencem zbora krajšal čas MPZ Ljubitelji ljudskega petja Golovec pod vodstvom Nace Čik Robar.
– Po otvoritvenih formalnostih /izvolitev delovnega predsedstva: predsednik, verifikacijska komisija, zapisnikar, overovatelja zapisnika/ so prisotni na predlog predsednika delovnega predsedstva Ljuba Baše po predstavitvi sprejeli in potrdili poročila predsednika upravnega odbora, tajnice,  računovodje in sekcij društva. Zanimiv je  podatek, da je koncem leta 2020 imelo društvo 414 članov- 182 moških, 232 žensk, včlanilo se je 11 članov, umrlo je 8 članov.
– Program dela društva 2021
Udeleženci zbora so sprejeli  naslednji program dela društva v letu 2021:
# Prestavitev vodomera: Komunalno podjetje Vodovod kanalizacija je zahtevalo z dopisom prestavitev obstoječega vodomera iz notranjih prostorov društva na dvorišče društva v najkrajšem času, ker se zahteva vleče že od leta 2004. Društvo bo skušalo pridobiti sredstva za prestavitev in se dogovoriti o izvedbi.
#
Napeljava interneta v sejno sobo: Vlada začenja akcijo ” opismenovanja ” starejših članov z uvajanjem novosti uporabe računalnika in pametnega telefona spodbujeno organizacijo tečajev za starejše. Društvo ima možnost prirediti tečaje za člane društva v sejni sobi s tem, da predhodno uredi enostaven priključek za internet iz sosednje sobe /DCA pisarna/ z minimalnimi stroški. 
#
Letovanje v počitniškem apartmaju v Červarju: Prihodnje leto bo društvo, če bodo zdravstvene razmere dovoljevale sprejemalo prijave za letovanja. Članica UO bo v kontaktu z Rono uredila prijavljanje na način kot ga je uvedla Rona preko e-pošte.
#
Najem balinarske steze pri Balinarskem klubu Krim: Zaradi korona razmer je bilo društvu nemogoče izpolniti namene posodobitve društvenega balinišča. Ugotovitev, da je število aktivnih članov sekcije balinarjev upadlo /od 5 do 8/ je po pogovoru z nekaterimi člani sekcije pripeljala k odločitvi UO DU, da se najame od septembra naprej enkrat tedensko za 2 uri steza pri Balinarskem klubu Krim. UO DU bo sklical po Zboru društva sestanek članov sekcije balinarjev na pogovor o nadaljnjem delovanju.
#
Obnova sanitarij in tal v društvenih prostorih: Upravni odbor društva si bo prizadeval pridobiti sredstva za adaptacijo toaletnih prostorov, ki je zaradi slabih higienskih razmer nujno potrebna v najkrajšem času. Tla v društvenih prostorih so dotrajana in kličejo po obnovi.

– Razprava o poročilih in planu dela
# Vladimir Dimitrijevič se je zanimal, kako bo delovala sekcija balinarjev v naprej. Odgovorjeno mu je bilo, da se bo za 5 do 8 trenutno aktivnih članov najeta steza pri sosednjem Balinarskem klubu Krim.

# Postavljeno je bilo vprašanje, kdaj se bodo pričela plesna srečanja, ki jih mnogi pogrešajo, zakaj društvo ne poklanja sveč sorodnikom pokojnih in ne pošilja starejšim s čestitke za roj. dan in novo leto. Pojasnjeno je bilo, da društvo spremlja pokojnika s praporom na pogrebu. Praporščak prejme nagrado in povrnitev potnih stroškov, če je pogreb v krajih izven Ljubljane, če sorodniki javijo kdaj in kje bo pogreb. Društvo izrazi pisno sožalje sorodnikom, na društvu visi pred in v času pogreba žalna zastava in osmrtnica.
Plesna srečanja se zaradi epidemije covid-19 in predpisov vlade do nadaljnjega na žalost ne morejo izvajati.
Letno prireja društvo srečanja jubilantov starih 70, 80 90 in več let s proslavo in obdaritvijo.  Zlasti tajnica, ki ima veliko razumevanja do bolnih, obišče obolele, če sorodniki dovolijo obisk in za novo leto  s prostovoljci poskrbi za obdaritev bolnih članov v domovih za starostnike in tudi na domu. Društvo, ki je lastnik stavbe, kot je pojasnil Marjan Virant vzdržuje nepremičnino glede na finančna sredstva in je kljub trudu omejeno pri zadostitvi želja in pričakovanj članov.
# V razpravi je bilo postavljeno vprašanje o letovanju v društvenem počitniškem apartmaju. Marjan Virant je pojasnil, da nameravana prodaja počitniškega apartmaja ni smiselna, ker cene počitniških stanovanj na Hrvaškem padajo. Društvo bo, če bodo zdravstvene razmere dovoljevale ponovno obnovilo možnost letovanj v prihodnjem letu.
# Metka Korinšek Zupančič je pohvalila delo tajnice, njeno prijaznost in pozornost do članov društva.

– Aneks k Pravilom društva
Na podlagi predloga upravnega odbora so prisotni sprejeli aneks k Pravilom društva  zaradi zahteve Upravne enote Ljubljana. Upravna enota je v maju 2021 društvo obvestila, da predsednik upravnega odbora društva Marjan Virant ne more zastopati društvo kot določajo Pravila društva, ker ni neposredno izvoljen na Zboru članov društva / izvoljen je bil kot član upravnega odbora, ki ga je izbral za predsednika upravnega odbora/. Da bi zadostili zahtevam, da mora biti predsednik upravnega odbora neposredno izvoljen na zboru, da lahko nadomešča odsotnega predsednika društva je Marjan Virant predstavil zboru aneks sprememb določenih členov Pravil društva, ki jih bo društvu poslalo v potrditev Upravni enoti Ljubljana in sicer:
# Spremeni se vsebina 31. čl. tako, da je upravni odbor izvršilni organ zbora članov in je za svoje delo neposredno  odgovoren Zboru članov. Upravni odbor sestavlja 7 članov- predsednik upravnega odbora, tajnik in pet članov, ki so izvoljeni na Zboru članov za dobo 4 let.
# 35. čl. se doda:
Predsednik upravnega odbora
Predsednik upravnega odbora je izvoljen na Zboru članov za dobo 4 let in je neposredno odgovoren Zboru članov in upravnemu odboru. V času odsotnosti predsednika društva nadomešča predsednika v vseh njegovih pristojnostih.
# Spremeni se vsebina 36. čl. in 40. čl. tako, da ima nadzorni odbor ima 3 člane in 1 namestnika, častno razsodišče ima 3 člane in 1 namestnika.

– Volitve v organe društva
Udeleženci zbora so večinsko izvolili člane organov društva za obdobje od 9.7.2021 do 2024 po predlagani kandidatni listi.

Predsednik delovnega predsedstva je zaključil volilni Zbor društva 2021 ob 18. 00 uri in prisotne člane povabil na klepet ob hladnih napitkih z željo, da nam covid-19 ne bo več omejeval dejavnosti tako v društvu kot v zasebnem življenju. V sproščenem ozračju so se na verandi društva udeleženci zbora razgovorili z mislijo, kako zelo so pogrešali  srečanja in pogovore.

Izvleček uredila: Darja Perko


Na volilnem Zboru članov društva 2021 9. julija 2021 je bil izvoljen za predsednika društva Marjan  Virant.

V Upravni odbor za mandatno obdobje od 9.7.2021 do 2024 so bili izvoljeni
Predsednik Upravnega odbora: PLUT  JOŽE
Tajnica društva: PERKO DARJA
1. član BAŠA LJUBO
2. član CENČIČ DRAGO
3. član KNAFELC SREČKO
4. član KOS SAŠA
5. član RAJBAR LOJZE

Nadzorni odbor za mandatno obdobje 9.7.2021-2024
1. član GOLI ANTON
2. član HUDOBIVNIK NEVENKA
3. član OVEN SONJA

Namestnik: ČADEŽ ANKA

Častno razsodišče za mandatno obdobje 9.7.2021-2024
1. član DOLINAR VERA
2. član ROBAR ČIK NACA
3. član PAJK ZDENKA
Namestnik ILJAŠ OTILIJA