O Društvu upokojencev Krim Rudnik

Društvo upokojencev Krim Rudnik je bilo ustanovljeno leta 1952 in v letu 2018 praznuje že 66 leto uspešnega delovanja pod okriljem Zveze društev upokojencev Slovenije /ZDUS/. Povezuje se in sodeluje z Mestno zvezo upokojencev Ljubljana Osrednje slovensko zvezo društev upokojencev in Območno zvezo društev upokojencev območja Ljubljana Vič Rudnik . Uspešno sodeluje s Četrtno skupnostjo  Rudnik. Društvo ima tudi svoj prapor.

Na začetku je društvo delovalo v prostorih nekdanje občine Rudnik v Ljubljani v ulici Pot k ribniku. Kasneje se je preselilo v lastno stavbo v ulici Pot k ribniku 3A, kjer deluje še danes. Društveni prostori in zunanji prostor z baliniščem z ozadjem zelenega Golovca nudijo članom društva okolje za aktivno preživljanje prostega časa ali samo za klepet in srečanje z znanci.

 Število članov tekom leta niha in se giblje okoli 500 članov. Za organizirano delovanje društva skrbijo organi društva in sicer:

  • Zbor članov društva, ki ga predstavljajo vsi člani društva,
  • predsednik društva,
  • sedemčlanski Upravni odbor društva,
  • tričlanski Nadzorni odbor,
  • tričlansko Častno razsodišče.

318

Delovanje organov društva si podrobno oglejte s klikom na zavihke spodaj.

 

IZVLEČEK IZ ZAPISNIKA ZBORA ČLANOV 2018
23. marca 2018

Predsednik Društva upokojencev Krim Rudnik, g. Peter Ilenič je pozdravil navzoče člane društva in prisotne povabljene goste– predsednika Območne zveze društev upokojencev Ljubljana Vič Rudnik, g. Hribar Stanislava, namestnika predsednika OZDU Ljubljana Vič Rudnik, g. Slak Antona, tajnico OZDU Ljubljana Vič Rudnik, ga. Savšek Silvo, predsednika Društva upokojencev Trnovo, g. Jarc Mirka in namestnika predsednika Društva upokojencev Ig, g. Potrebuješ.Prisotni so se poklonili umrlim članom društva z minuto tišine in obudili spomin na dolgoletnega predsednika društva Močnik Maksa, ki se je poslovil v oktobru 2017.

Na predlog predsednika društva g. Petra Ileniča je Zbor članov izvolil delovno predsedstvo v sestavi : Virant Marjan predsednik, člana verifikacijske komisije Plut Jože in Baša Ljubo, zapisničarka Perko Darja, overovatelja zapisnika: Rajbar Alojz in Štrovs Hermina. Po ugotovitvi, da je prisotnih 110 članov društva kot je poročal član verifikacijske komisije g. Plut  kar zagotavlja sklepčnost zbora, je predsednik delovnega predsedstva g. Virant Marjan pozval, da posamezni organi in komisije društva podajo poročila.

Računovodja društva g. Pelc Marjan je seznanil prisotne s finančnim poročilom za leto 2017, ki izkazuje pozitivno stanje- presežek prihodkov nad odhodki. Društvo je imelo glede na leto 2016 malenkostno večje odhodke- po posameznih postavkah odhodkov je razvidno malenkostno povečanje izdatkov / ogrevanje, elektrika, počitniški apartma… /.
G. Marjan Virant je podal poročilo o delu  upravnega odbora na 8. rednih sejah, ki so se jih člani UO redno udeleževali. Poudaril je, da bo junija 2018 poplačano posojilo, ki je bilo najeto za adaptacijo društvenih prostorov in počitniškega apartmaja in bo imelo društvo več sredstev na razpolago.
Ga. Perko Darja je poročala, da je društvo delovalo na področju socialno zdravstvene dejavnosti v okviru sredstev, ki  so predvidena zanjo. Obdarili so 25 jubilantov. Med letom in ob koncu leta so obiskali 20 članov v domovih starejših, bolne ter starejše člane društva in starejše v četrtni skupnosti. Mesečno je izvajala ga. Čadež Anka merjenje krvnega pritiska in sladkorja v krvi. Zelo živahna je bila kulturno družabna dejavnost saj je bilo v letu 2017 kar 8 prireditev s programi pa tudi društvena plesna srečanja ob sobotah in nedeljah so bila zelo obiskana, kjer so ob živi glasbi zaplesali člani in članice društva iz bližnje in daljne okolice saj je plesnih prireditev za starejšo populacijo ob primernih popoldanskih urah zelo malo. Člani literarne sekcije  so bili zelo dejavni in so sodelovali s svojimi prispevki v Likusu – zborniku prispelih del upokojencev Slovenije in spletni strani društva. Povečala se je tudi zbirka knjig v društveni knjižnici.
Društvo je s Pevskim zborom Ljudski pevci sodelovalo na Srečanju DU območja Ljubljana Vič Rudnik  v septembru 2017, na Dnevu Četrtne skupnosti Rudnik in na Festivalu za 3. življenjsko obdobje v Cankarjevem domu. Posebno poročilo o dejavnosti Pevskega zbora društva Ljudski pevci v letu 2017 je pripravila ga. Sadar Gizela in se zahvalila za podporo vodstvu in tajnici društva.
V društvu deluje tudi Pevski zbor Ljubitelji Ljudskega petja Golovec, ki se je društvu predstavil na proslavi ob Dnevu samostojnosti in enotnosti.
Obveščanje članstva na spletni strani in oglasnih deskah je ažurno in raznoliko za kar skrbi tajnica društva.
Predsednik Komisije za športno  dejavnost g. Cenčič Drago je v poročilu podal prikaz športne dejavnosti članov društva, ki aktivno delujejo v balinanju, kegljanju, namiznem tenisu, strelstvu in šahu. Mnogi člani  društva se udeležujejo športno rekreacijskih aktivnostih v Dnevnem centru aktivnosti za starejše, ki deluje v društvenih prostorih in s katerim društvo zgledno sodeluje.
Zaradi odsotnosti predsednika Nadzornega odbora društva zaradi bolezni g. Paternost Ivana je z njegovim pooblastilom prebral poročilo Nadzornega odbora društva g. Virant Marjan. Iz njega je razvidno, da društvo posluje uspešno v skladu s predpisi Zakona o društvih RS in Pravil društva. Predsednica Častnega razsodišča društva ga. Feher Darinka je sporočila, da v letu 2017 ni bilo nobene pritožbe.
Zbor članov 2018 je razrešil opravljanja funkcije predsednika in člana Nadzornega odbora g. Paternost Ivana zaradi bolezni. Za člana Nadzornega odbora do konca mandata v letu 2020 je Zbor članov izvolil g. Goli Antona.

Zbor članov 2018 je po obrazložitvi g. Virant Marjana sprejel programa dela društva za leto 2018 in sicer:
– tekoče vzdrževanje društvenih prostorov in opreme- poudarek na adaptaciji tal v prostorih društva
– pomoč sekcijam društva glede na razpoložljiva finančna sredstva po predloženem programu dela sekcij sprejetega na upravnem odboru društva,
– na področju socialno zdravstvene dejavnosti se posveti večja skrb in pomoč starejšim in bolnim članom društva v okviru razpoložljivih finančnih sredstvih in agitaciji za sodelovanje članov pri prostovoljnem delu.
– soorganizacija Srečanja društev upokojencev Območne zveze društev upokojencev Ljubljana Vič Rudnik 22.septembra 2018.

Društvo je podelilo zahvali članoma društva za prispevek društvu- pisateljici in pesnici ga. Varl Nevi / knjižice v samozaložbi/ in amaterskemu slikarju g. Zgonc Milanu /dve sliki v akrilu/ ter priznanje g. Lampreht Bojanu za dosežke v športni dejavnosti.

Predsednik zbora se je zahvalil vsem, ki so v letu 2017 prispevali s prostovoljnim delom k ureditvi društvenih prostorov zlasti ga. Pajk Zdenki. Ga. Zemljič Anica se je zahvalila glasbeniku g. Denac Miru za veselo vzdušje ob sobotah in nedeljah.
Po protokolarnem delu zbora je predsednik OZDU g. Hribar Stanislav je čestital društvu za uspešno delovanja društva že 66 leto. Pohvalil je dobro in aktivno sodelovanje društva z OZDU tudi na športnem področju saj je OZDU v Pokrajinskih športnih igrah društev upokojencev zasedla tudi po zaslugi športnikov društva 1. mesto. Predsedniku društva je predal pisno priznanje Mestne zveze upokojencev Ljubljana- Pokrajinske zveze društev upokojencev.
Spregovorila sta tudi predsednik  DU Trnovo in namestnik predsednika DU Ig, ki sta pohvalila zgledno sodelovanje prijateljskih društev.

Marjan Virant je prisotne seznanil z željo Sekcije balinarjev, da se balinišče posodobi, za kar pa društvo nima finančnih sredstev. Povedal je, da obstaja možnost za posodobitev in sicer, da se s pomočjo Mestne občine Ljubljana in Zavoda za šport Ljubljana balinišče posodobi. Oddati oz. odprodati bi se moralo zemljišče društva z baliniščem MOL, društvo bi tako dobilo posodobljen objekt v najem za nedoločen čas. Pozval je prisotne, da podajo svoje mnenje. Ker predsednik Sekcije balinarjev g. Lipovšek Miran ni bil prisoten na zboru, so izrazili strinjanje s predlogom, če ni drugačne rešitve člani sekcije g. Dimitrijević Vladimir, g. Škafar Vlasta in g. Dulc Franc.

  1. Dulc Franc je postavil vprašanje termina, kdaj se naj bi začelo z delom. Predsednik zbora je pojasnil, da takoj, ko bodo sprejete vse administrativne in ostale formalnosti in dal na glasovanje predlog, da se zemljišče z obstoječim baliniščem v lasti Društva upokojencev Krim Rudnik preda oz. odproda Mestni občini Ljubljana, ki se zavezuje, da bo z upravljanjem Zavoda za šport Ljubljana objekt nadgradila in Društvu upokojencev Krim Rudnik oddala obnovljen objekt v najem za nedoločen čas.
    Udeleženci zbora so večinsko glasovali za predlog, nihče ni bil proti, en član se je vzdržal glasovanja.

 Predsednik delovnega predsedstva g. Virant Marjan je ob koncu Zbora članov 2018 povabil prisotne k tradicionalni pogostitvi in na druženje ob veseli glasbi.
_____________________________________________________________________________________
Izrazi v moški slovnični obliki veljajo za oba spola

Izvleček zapisnika pripravila: Darja Perko


POVZETEK ZAPISNIKA ZBORA ČLANOV DRUŠTVA  UPOKOJENCEV KRIM RUDNIK 24.MARCA 2017

Zbora članov društva 2017 se je udeležilo 128 članov društva. Predsednik društva Peter Ilenič se je v pozdravnem nagovoru zahvalil za udeležbo in pozdravil povabljene goste: podpredsednika Območne zveze društev upokojencev Vič Rudnik Slak Antona, predsednika Društva upokojencev Trnovo Jarc Mirka in predsednika Društva upokojencev Ig Bunič Štefana. Udeležence zbora je opozoril na dejstvo, da društvo letos praznuje 65 leto obstoja in upa, da se bo trend uspešnega delovanja društva nadaljeval tudi v bodoče. Prisotni člani društva so se z enominutnim molkom poklonili umrlim članom društva v letu 2016 in poslali pozdrave bivšemu dolgoletnemu predsedniku društva Maksu  Močnik in nenadno obolelemu predsedniku Upravnega odbora društva Marjanu Virantu.

Po proceduralnem delu Zbora članov in izvolitvijo delovnih teles je predsednik delovnega predsedstva Zbora Baša Ljubo kot namestnik predsednika Upravnega odbora društva seznanil člane društva, da je društvo v letu 2016 glede na to, da redno plačuje obroke posojila v manjši meri namenjalo sredstva za adaptacijo lastnih prostorov. Posvečalo se je tekočemu vzdrževanju in nakupu opreme v počitniškem apartmaju in v tajništvu /nakup stolov, mize in odej za apartma, pisarniških stolov za tajništvo, nakup računalnika/, del sredstev je bilo namenjenih športni dejavnosti in obdarovanju jubilantov društva. Upravni odbor je na sedmih sejah v letu 2016 med drugim sprejel Pravila društva in Pravilnike društva, obravnaval tematiko obdaritve jubilantov in starejših v domovih ter bolnih članov, sprejemal odločitve o obveščanju članstva, o tekočem vzdrževanju in poslovanju društva.
Predsednik društva Peter Ilenič je poročal, da je društvo koncem leta 2016 štelo 509 članov. Od tega je bilo novih članov 76, zaradi neplačevanja članarine v dveh v preteklih letih je bilo izbrisanih iz članstva 39 članov , 9 članov pa je umrlo.
Marjan Pelc, računovodja društva je obrazložil finančno poslovanje društva, ki izkazuje v letu 2016 rahlo večjo pozitivno rast v primerjavi z letom 2015.
S poročili organov in komisij društva so dobili člani društva vpogled v dejavnosti društva za leto 2016
– Cenčič Drago je poročal, da v športni dejavnosti društva sekcije delujejo zelo aktivno, željeno pa bi bilo, da bi se vanje vključevalo več članov vključevalo.
– Darja Perko je podala pregled dela družabno kulturne dejavnosti v letu 2016 na več področjih: organiziranje kulturnih programov na proslavah in prireditvah, delovanje pevskega zbora- Sadar Gizela je predstavila delo pevskega zbora društva Ljudski pevci v letu 2016 in zgodovino zbora. Ustanovljena je bila literarna sekcija, povečalo se je število knjig v knjižnici, izletov se udeležuje vedno več članov, počitniški apartma  v Červarju je bil polno zaseden v vseh 13 terminih, plesna srečanja ob živi glasbi pa so bila zelo obiskana.
– v socialno zdravstveni dejavnosti so prostovoljci društva med letom in ob koncu leta obiskali 20 članov, ki so ali v domovih za starejše ali bolni in ostareli, obdarovanih je bilo 39 jubilantov starih 70, 80, 90 in več let. Anka Čadež je izvajala mesečno merjenje krvnega tlaka in sladkorja v krvi.
– Posebno razveseljujoče je bilo poročilo Nadzornega odbora, ki ga je prebral predsednik  Ivan Paternost. Iz njega je bilo razvidno, da je društvo poslovalo v letu 2016 uspešno v skladu s predpisi Zakona o društvih RS in Pravil društva.
– Predsednica Častnega razsodišča Feher Darinka je seznanila prisotne, da v letu 2016 ni bilo primera, ki bi ga moralo razsodišče obravnavati, kar priča, da v društvu vlada dobro razpoloženje in se člani dobro počutijo.
– Obveščanje članstva v letu 2016, ki ga izvaja Darja Perko, tajnica  je bilo ažurno o prireditvah, izletih in ostalih dejavnostih društva z obvestili na oglasnih deskah društva, na spletni strani društva, z glasilom društva Obvestila 2016, ki so jih prejeli člani ob plačilu članarine in z Zgibanko društva v kateri so bili objavljeni vsi podatki o društvu in o dejavnostih društva v tekočem letu. Spletna stran društva je seznanjala bralce z aktualnimi dogodki društva, željeno pa je, da bi s svojimi prispevki sodelovalo več članov društva.

V razpravi o delu društva se je Zemljič Ana zahvalila za uspešno vodenje predsedniku društva, pevskemu zboru Ljudski pevci, Pajk Zdenki za prispevek k opremi društvenih prostorov in glasbeniku Denac Miru. Robar Naca, ki vodi pevski zbor Golovec, ki vadi v društvenih prostorih in katerega člani so tudi člani društva je izrazila zahvalo, da jim društvo nudi prostor, kjer se sestajajo in vadijo, želeli pa bi, da bi svoje petje predstavili in sodelovali tudi na društvenih proslavah in prireditvah.

Predsednik OZDU Ljubljana Vič Rudnik Anton Slak, predsednik DU Trnovo Mirko Jarc in predsednik DU Bunič Štefan so pozdravili prisotne v imenu svojih društev in zaželeli uspešno poslovanje društva še naprej in se priporočili za sodelovanje.

Zbor članov 2017 je sprejel v nadaljevanju program dela društva za leto 2017, ki temelji na tekočem vzdrževanju društvenih prostorov in opreme, na pomoči sekcijam društva glede na razpoložljiva finančna sredstva in na področju socialno zdravstvene dejavnosti večji skrbi in pomoči starejšim in bolnim članom društva v okviru razpoložljivih finančnih sredstvih in agitaciji za sodelovanje članov pri prostovoljnem delu.

V zahvalo za prizadevno delo in pripadnost društvu so bile podeljene zahvale Unetič Albini, Čadež Anki in Pajk Zdenki ter priznanja Lipovšek Miroslavu, Cenčič Dragu in Perko Darji.

Po krajšem veselem pogovoru in željah, da bi se tudi v bodoče srečevali v urejenih prostorih in dobrem vzdušju je predsednik delovnega predsedstva Baša Ljubo zaključil Zbor članov 2017 ob 18.30 in povabil vse prisotne na zakusko in na nadaljevanje srečanja s plesom ob živi glasbi.
___________________________________________________________________________________________________
Izrazi so zapisani v moški slovnični obliki in veljajo za oba spola
Tekst: Darja Perko

 


Na volilnem Zboru članov društva 2016 18.marca 2016 je bil ponovno izvoljen za predsednika društva g. PETER ILENIČ.

Upravni odbor za mandatno obdobje 2016-2020
1. član BAŠA LJUBO
2. član CENČIČ DRAGO
3. član ČADEŽ ANKA
4. član PERKO DARJA
5. član RAJBAR LOJZE
6. član ŠTROVS HERMINA
7. član VIRANT MARJAN

Predsednik:       Marjan Virant
Podpredsednik: Ljubo Baša
Tajnica društva: Darja Perko

Gospodarska komisija
Predsednik: Ljubo Baša

Socialna komisija
Predsednica: Hermina Štrovs

Komisija za kulturno družabne dejavnosti
Predsednica: Darja Perko

Komisija za športne dejavnosti
Predsednik: Drago Cenčič

Nadzorni odbor za mandatno obdobje 2016-2020
1. član HRUŠEVAR JOŽE
2. član PATERNOST IVAN
3. član PLUT JOŽE
Predsednik: Paternost Ivan

Častno razsodišče za mandatno obdobje 2016-2020
1. član ČERNIČ JOŽA
2. član FEHER DARINKA
3. član PAVLIČ JOŽE
Predsednica:Darinka Feher